ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินศักยภาพของพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ ไทยโดยประยุกต์ระบบจำลอง Simulating Wave Nearshore (SWAN)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวกาญจนา หนูจีนเส้ง
คำสำคัญ แบบจำลอง SWAN ความสูงนัยสำคัญ อ่าวไทย
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ(วิทยาเขตพัทลุง)
ปีที่เผยแพร่ 2558
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง