ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบขดลวดค้ำยันจากโลหะผสมนิกเกิล-ไทเทเนียมสำหรับรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีตีบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสุทธินัย อุทัยวัฒนานนท์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ
คำสำคัญ ขดลวดค้ำยัน;โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ;โลหะผสมจำรูปนิกเกิล-ไทเทเนียม
หน่วยงาน ห้องปฎิบัติการ Smart Lab ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เป็นการพัฒนาขดลวดค้ำยันหลอดเลือด ที่ผลิตจากโลหะผสมจำรูปนิกเกิล-ไทเทเนียม ที่สามารถขยายตัวได้เองในอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งช่วยลดโอกาสในการกลับตีบซ้ำของเส้นเลือดจากการใช้บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจในอดีต อีกทั้งเป็นวัสดุที่มีความเข้ากันได้ดีทางชีวภาพ สามารถใช้ร่างกายมนุษย์ได้
สาขาการวิจัย -