ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง DETERMINANTS OF INTER-ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THAI AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา สัตยไพศาล
คำสำคัญ performance;automotive;intangible;critical factor index;cfi;balanced scorecard;bsc;supply chain;โซ่อุปทาน;สมรรถนะการดำเนินงาน;ยานยนต์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยชินวัตร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชี้ให้เห็นถึงสมรรถนะการดำเนินงาน (performance) ที่วิกฤติ ซึ่งผู้ส่งมอบลำดับที่หนึ่งในสายโซ่อุปทานยานยนต์ไทยควรให้ความสำคัญและมุ่งเน้นเป็นลำดับแรก ใช้หลักการ Balanced Scorecard เพื่อกำหนดสมรรถนะการดำเนินงานสำหรับปัจเจกองค์การ และใช้หลักการของ Trust หรือความไว้วางใจเพื่อกำหนดสมรรถนะการดำเนินงานระหว่างองค์การ โดยแยกเป็นห้าด้าน ได้แก่ 1. Learning and Growth 2. Internal Process 3. External Structure 4. Business Performance และ 5. Trust ส่วนการวิเคราะห์ผลการวิจัยใช้วิธีการ Critical Performance Attribute หรือ CFI ซึ่งนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆด้านมาพิจารณาประกอบกัน โดยไม่ได้ให้น้ำหนักความสำคัญเฉพาะเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ผลการวิจัยแสดงถึงการตอบสนองจากมุมมองต่างกลุ่มซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการต่างกัน และชี้ให้เห็นสมรรถนะการดำเนินงานที่วิกฤติควรได้รับความสำคัญและมุ่งเน้นเป็นลำดับแรกคือ ผลประกอบการของธุรกิจและความไว้วางใจ โดยเฉพาะความไว้วางใจระหว่างบุคคลที่เป็นตัวแทนองค์การและลูกค้า
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


DETERMINANTS OF INTER-ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THAI AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง