ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายบนจอตาบนสมาร์ทโฟน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
คำสำคัญ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน;โรคเบาหวานขึ้นจอตา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การพัฒนา DeepEye โดยใช้ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งในปัญญาประดิษฐ์(artificial intelligence) ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงมาก โดยทำการพัฒนาให้สามารถใช้งานง่ายในรูปแบบแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน สามารถเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายภาพจอตาแบบพกพารุ่นใดก็ได้สามารถตรวจคัดกรองได้อย่างรวดเร็ว ให้ความถูกต้องแม่นยำเทียบเท่าจักษุแพทย์สามารถตรวจคัดกรองและจำแนกภาพถ่ายจอตาออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ปกติ(normal), มีเบาหวานขึ้นจอตา (diabetic retinopathy: DR) และเป็นโรคอื่น ๆ (other diseases) ยิ่งไปกว่านั้น หากตรวจพบกว่าเป็นเบาหวานขึ้นจอตาDeepEye ยังสามารถระบุระดับความรุนแรงของโรคออกเป็น 4 ระดับอย่างถูกต้องแม่นยำ กล่าวคือ เล็กน้อย (mild non-proliferative diabetic retinopathy: mild NPDR), ปานกลาง (moderate non-proliferative diabetic retinopathy: moderate NPDR), รุนแรง (severe non-proliferative diabetic retinopathy : severe NPDR) และรุนแรงมีเส้นเลือดเกิดใหม่ (proliferative diabetic retinopathy: PDR) ซึ่งเป็นระยะที่อันตรายมาก DeepEye สามารถใช้งานได้ง่ายโดยบุคลาการสาธารณสุข หรือบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝน สามารถใช้สนับสนุนแพทย์ในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอตาได้อย่างถูกต้องแม่นยำก่อนที่จะส่งต่อไปให้จักษุแพทย์ทำการรักษาต่อไป ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขระหว่างประชาชนในเมืองใหญ่ และชุมชนห่างไกลได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายบนจอตาบนสมาร์ทโฟน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง