ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัดสำหรับเฝ้าระวังการใช้ยาบ้าและยาไอซ์ของเด็ก และเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ ชูดำ
เจ้าของผลงานร่วม นายวรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล , นายพันธ์ ทองชุมนุม , นางวัชรวดี ลิ่มสกุล , นายอดิศร รัชนิพนธ์ , นางสาวจุฑาพร เกษร
คำสำคัญ ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีน;ยาบ้าและยาไอซ์;เมทแอมเฟตามีน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จากผลการดำเนินโครงการทั้งในแง่จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่นำชุดตรวจฯ ไปใช้และจำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการดูแลแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวและตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น การสานต่อโครงการนี้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป หรือการริเริ่มโครงการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนจึงเป็นไปได้ไม่ยากนัก เนื่องจากมีฐานความตระหนักรู้ถึงภัยจากยาเสพติดที่เกิดจากโครงการนี้แล้ว นอกจากนี้จากการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากหลายหน่วยงานทั้งโรงเรียน ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนทั้งถิ่นและสถานประกอบการเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและป้องปรามปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตได้ อีกทั้งทางจังหวัดภูเก็ตยังให้ความสำคัญต่อโครงการนี้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลักดันกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนให้เป็นรูปธรรมในระดับจังหวัดได้มากขึ้นต่อไป
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การใช้ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัดสำหรับเฝ้าระวังการใช้ยาบ้าและยาไอซ์ของเด็ก และเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง