ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดของนักกีฬา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อ่อนศิริ
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย อมิตรพ่าย , ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิช , อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล , พันตรีหญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
คำสำคัญ ระยะเวลาจุดเริ่มล้า;ระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกาย;สารสกัดกระชายดำ
หน่วยงาน ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ผลของสารสกัดกระชายดำต่อการทดสอบความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดในนักกีฬาเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพที่ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดในนักกีฬา และเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของการใช้สมุนไพรไทยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้มีการปลูกแบบยั่งยืนและทำรายได้ให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดผลงานให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกระชายดำ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากกระชายดำที่สามารถขออนุญาตจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง