ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกวาวเครือขาวที่กักเก็บด้วยอนุภาคนาโนในรูปแบบอิมัลเจลสำหรับการนำส่งฮอร์โมนทางผิวหนัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุวิมล สุรัสโม
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ณัฎฐิกา แสงกกฤช , ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย , นายคุณัช สุขธรรม , นายจักรวาฬ ยศถาวรกุล , รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
คำสำคัญ สารสกัดกวาวเครือขาว;อนุภาคนาโนไขมัน;เทคโนโลยีการกักเก็บ;ระบบนำส่งทางผิวหนัง
หน่วยงาน ห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดกวาวเครือขาวด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายและการนำส่งสารออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในสารสกัดกวาวเครือขาวในรูปแบบของนาโนอิมัลชั่น (Nanoemulsion: PNE) และอนุภาคไขมันนาโน (Nanostructure lipid carrier: PNLC) จากการศึกษาพบว่าทั้ง PNE และ PNLC สามารถช่วยกระตุ้นและเพิ่มการซึมผ่านเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์จึงได้มีการพัฒนาสูตรตำรับที่เหมาะสมต่อ PNE และ PNLC โดยใช้สารก่อเจลเพื่อให้ได้เป็นสูตรตำรับอิมัลเจลที่มีกวาวเครือขาวนาโนอิมัลชั่น และ กวาวเครือขาวอนุภาคไขมัน คือ NanoPuer I และ NanoPure II ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 นี้ผ่านการทดสอบสามารถซึมผ่านเซลล์ผิวหนังได้ดี ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและมีประสิทธิภาพในการยกกระชับผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง