ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วิทวัช วิริยะรัตน์
คำสำคัญ ศูนย์เฝ้าระวัง;โรคจากสัตว์ป่า;เชื้อไข้หวัดนก
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกอย่างรุนแรงหลายพื้นที่ของประเทศไทยในปี 2547 และจากแนวโน้มการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่มีต้นกำเนิดจากสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ป่า ทำให้เกิดโรคระบาดหรือโรคที่มีความรุนแรงสูงอื่นๆ จากสัตว์ด้วย ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ ได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคอื่นๆ อันเนื่องมาจากสัตว์ป่า หน้าที่ของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคฯคือ การสำรวจแหล่งรังโรค นำตัวอย่างจากสัตว์ป่ามาวิเคราะห์การติดเชื้อ ลดการแพร่ระบาดและการพยากรณ์โรค ถือว่าแนวทางในการปฏิบัติป้องกันเพื่อให้ให้สังคมไทยปลอดภัยและห่างไกลจากโรค
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=lGksUgxxecE http://www.vs.mahidol.ac.th/th/index.php/mozwe
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง