ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการ หอมแผ่นดินพะเยา ระยะที่ 2: เพิ่มขีดความสามารถการผลิต คุณภาพและมาตรฐาน สู่ธุรกิจสีเขียว(GE) ผักปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
คำสำคัญ หอมแผ่นดินพะเยา;ผักปลอดสารพิษ;อาหารปลอดภัย;ธุรกิจสิเขียว
หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการ หอมแผ่นดินพะเยา ระยะที่ 2: เพิ่มขีดความสามารถการผลิต คุณภาพและมาตรฐาน สู่ธุรกิจสีเขียว(GE) ผักปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย เป็นโครงการที่ ขยายผลมาจากโครงการหอมแผ่นดิน สายใยรักพะเยา: การผลิตอาหารปลอดภัยแบบถนอมดินในพื้นที่จำกัด และตลาดชุมชนธุรกิจสิเขียว ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งเป็นการวางแผนหรือการพัฒนาด้านการตลาด การจัดการปลูกพืชผักอินทรีย์ โดยแนะนำสมาชิก-เก่า และสมาชิก-ใหม่ ให้รู้จัก แลกเปลี่ยน การผลิต และการขาย ได้รับความร่วมมือจาก หอการค้าจังหวัดพะเยา กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และโครงการหอมแผ่นดินสายใยรักพะเยา และการสนับสนุนในการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มโดยกลุ่มร้านอาหาร และร้านค้า ในจังหวัดพะเยา
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง