ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ำมันในการผลิตพลาสติกและพลังงานทดแทนทางชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. สมพงศ์ โอทอง
คำสำคัญ วัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มปาล์มน้ำมัน;การผลิตพลาสติก;พลังงานทดแทน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ศึกษาการผลิตเอทานอลจากกากของแข็งลำต้นปาล์มที่เหลือจากการคั้นน้ำโดยการเตรียมลำต้นปาล์มด้วยร้อยละ 2 ของกรดซัลฟิวริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ และโซเดียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ และการระเบิดไอน้ำต่อปริมาณและคุณภาพของเซลลูโลส การศึกษาพบว่า การเตรียมลำต้นที่อัตราส่วนของแข็งร้อยละ 5-15 ให้ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวของแข็งและคุณภาพของเซลลูโลสไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละสารเคมีที่ใช้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง