ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตกระดาษปราศจากเคมีจากเศษเหลือชีวมวลจากปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต สมบูรณ์
คำสำคัญ เศษเหลือชีวมวลจากปาล์มน้ำมัน;เส้นใย;กระดาษ
หน่วยงาน คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เศษเหลือทิ้งชีวมวล ทะลายปาล์มเปล่าและทางใบปาล์มน้ำมัน เป็นวัสดุเส้นใยประเภทลิกโนเซลลูโลสที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการแยกเส้นใยและนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยเน้นกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษที่ไม่ใช้สารเคมี หรือกระบวนการผลิตเยื่อเชิงกล งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเยื่อเชิงกลจากเศษเหลือชีวมวลปาล์มน้ำมัน และการปรับแต่งคุณภาพเส้นใยให้เหมาะสมกับการนำไปผลิตกระดาษที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง