ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการระบบบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนเพื่อเตรียมพร้อม การรับรอง GAP และ RSPO
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ , ดร. ชัยภัทร เครือหงส์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย จันทร์จรัส , รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรเลิศ ทวีกุล
คำสำคัญ ความยั่งยืนในการผลิตปาล์มน้ำมัน;โลจิสติกส์;วิสาหกิจชุมชน;ปาล์มน้ำมัน;GAP RSPO
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การสร้างความเข้มแข็งต่อระบบโลจิสติกส์ของวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนในวิสาหกิจชุมชนนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนนำร่อง และแบ่งกลุ่มการศึกษาไว้ 5 โมดูล
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์