ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้วัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารอาหารร่วมและหัวเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
คำสำคัญ วัสดุเศษเหลือ;ทางใบปาล์มน้ำมัน;กลีเซอรอลดิบ;โครงสร้างประชากรจุลินทรีย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90112
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย วัสดุเศษเหลือจากสวนปาล์มน้ำมัน (ทางใบและลำต้นปาล์มน้ำมันที่โค่นทิ้ง) และจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (ทะลายปาล์มเปล่าและเส้นใยปาล์ม) เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ได้แก่ น้ำตาล เอนไซม์ เอทานอล และหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารชีวมวล และการผลิตเอนไซม์ ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มโดยรวม และอาจก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ ขึ้นด้วย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง