ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (มะขามป้อม)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ มะขามป้อม;ปราชญ์ชาวบ้าน;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;ธนาคารพันธุ์พืช;การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.);โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จากหน่วยผลิตไฟฟ้ามาสู่ผืนป่าอนุรักษ์อันอุดม ทุกการดำเนินการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กำลังต่อเติม งอกเงย เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ วันนี้ธรรมชาติ พันธุ์ไม้ และสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยในป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมแล้วที่จะต้อนกับสู่ธนาคารพันธุ์พืชและสรรพสิ่ง ที่จะปกปักรักษาและอนุรักษ์ไว้รอคอยให้คนรุ่นต่อไปมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จบ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=aNUHod49QX4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง