การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
เจ้าของผลงาน :  ศาสตราจารย์ แชบเบียร์ กีวาลา
เจ้าของผลงานร่วม :   ดร. ธภัทร ศิลาเลิศรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
คำสำคัญ :   การประเมินความยั่งยืน, Sustainability assessment, การประเมินวัฎจักรชีวิต, Life cycle assessment, สิ่งแวดล้อม, Environment, ปาล์มน้ำมัน ประเทศไทย, Oil palm
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
คำอธิบาย :  การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย โดยใช้ตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประเด็น คือ (1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิตหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท (2) วอเตอร์ฟุตพริ้นท และ (3) ความเสี่ยงต่อพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญต่อการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและมาตรฐานการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างยั่งยืนในระดับสากล
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710