ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียโรงงานสกัดนำมันปาล์ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นาย อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์ บุญแสวง , อาจารย์ อรมาศ สุทธินุ่น , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศรี สุขสาโรจน์ , รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์
คำสำคัญ น้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม;palm oil mill effluent;การเก็บเกี่ยวน้ำมัน;oil recovery;การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่;water reuse;การปรับปรุงคุณภาพน้ำ;water reclamatio;polyhydroxy alkanoate;พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเดต;สารประกอบฟินอล;phenolic compounds;เบนช์มาร์กกิ้ง;benchmarking
หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 90112 โทรศัพท : 074-286370
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สําหรับน้ําเสียของโรงงานสกัดน้ํามันปาลม โรงงานสวนใหญจะใชวิธีการบําบัดแบบไรอากาศ ผลิตเปนกาซชีวภาพ แลวนําไปผลิตเปนไฟฟา ในน้ําเสียยังมีน้ํามันอยูประมาณ 10 กรัมตอลิตร น้ํามันสวนนี้จะแยกออกไดยากมากการที่จะแยกน้ํามันสวนนี้กลับมา สามารถใชวิธีการทางชีวภาพ คือ เติมเอนไซมเพื่อยอยสารแขวนลอยที่มาจากสวนตางๆ ของพืช และปลอยน้ํามันออกมา สวนประกอบของพืช คือ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและเพคติน ซึ่งสามารถยอยสลายโดยใชเอนไซม กลุมเซลลูเลส เฮมิเซลลูเลส
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี