ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมหนูศัตรูปาล์มน้ำมันในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สุธีรา ถาวรรัตน์
คำสำคัญ หนูศัตรูพืช (Rat Pest);เทคโนโลยีการป้องกัน ก้าจัดหนู;Rat Control Technology;การควบคุมประชาการหนูโดยชีววิธี;Biological Control
หน่วยงาน กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ตู้ปณ 125 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-259445-6
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมหนูศัตรูปาล์มน้ำมันในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพื่อป้องกันการสูญเสียต้นกล้าพันธุ์ดีจากการเข้าทำลายของหนู ด้วยวิธีการทดสอบ 4 กรรมวิธี ในพื้นที่แปลงปาล์มน้ำมันปลูกใหม่ จำนวน 4 แปลงๆละ 120 ไร่ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2557
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง