ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ สุรกิตติ ศรีกุล
คำสำคัญ ปาล์มน้ำมัน;การจัดการธาตุอาหารพืช;การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน;oil palm;nutrition management;plantation management
หน่วยงาน ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร ตู้ปณ 125 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-259445-6 โทรสาร 077-259447
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการจัดการสวนที่เหมาะสมสำหรับสวนปาล์มน้ำมันในภาคใต้ตอนบน โดยดำเนินการทดสอบในแปลงปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้ว อายุ 6-8 ปี จำนวน 16 แปลง แบ่งการทดลองเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 การทดลอง Set X จำนวน 12 แปลง ดำเนินการที่แปลงเกษตรกรจังหวัดชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เพื่อเปรียบเทียบการจัดการธาตุอาหาร และการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง