ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศักยภาพการให้ผลผลิตและการสร้างประชากรดูราและฟิสิเฟอราจากโคลน ปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis oleifera X Elaeis guineensis และ Elaeis oleifera
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นาย ประสาทพร กออวยชัย
เจ้าของผลงานร่วม นางปิยนุช จันทรัมพร , นางไซนีย๊ะ สะมาลา , นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ , นางสาวฐิติมา ศรีพร
คำสำคัญ โคลนปาล์มน้ำมัน;ปาล์มน้ำมันลูกผสม;Elaeis oleifera X Elaeis guineensis;Elaeis oleifera;ดูรา พิสิเฟอรา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนลักษณะผลผลิตทะลายสด พบว่า มีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) โดยปาล์มน้ำมันพันธุ์ Compact x Nigeria ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4435 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์ Emerald, Compact x Ghana, Deli x Compact, Titan, Nemo, Azteca และ Deli x Lamae ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 4196, 3992, 3795, 3555, 3204, 3043 และ 2949 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามลำดับ แต่แตกต่างกับพันธุ์ Eagle และ Tornado ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 2014 และ 1987 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามลำดับ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง