ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวิสูตร อาสนวิจิตร
คำสำคัญ ตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิต;การดักจับกลุ่มควัน;การประกอบอาหาร
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ผลงานประดิษฐ์นี้ได้ทำการออกแบบและสร้างตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับดักจับ กลุ่มควันจากการประกอบอาหาร ซึ่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นนี้สามารถนำมาช่วยลดปริมาณของควันที่เกิดจากการประกอบอาหารในอาคาร และผู้ประกอบการขายอาหารปิ้ง ย่าง ขนาดเล็กได้ เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษ ทางอากาศได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=btCiuBD9giI&list=PLbiT4WMo2j3uL45gaEbeQqr7qviHtizbC&index=4
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง