ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เหลวชนิดใหม่ทดแทนดีเซล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
เจ้าของผลงานร่วม ดร. วรนุช อิทธิเบญจพงศ์ , ดร. สัญชัย คูบูรณ์ , ดร. นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล , ดร. พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง , นางสาววราภรณ์ นวลแปง , นางสาวรุ่งนภา แก้วมีศรี
คำสำคัญ ไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล (bio hydrogenated diesel);ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ (heterogeneous catalyst);ปฏิกิริยาดีออกซิจิเนชัน (deoxygenation)
หน่วยงาน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ทีมวิจัยได้จัดสร้างและทดสอบระบบผลิตน้ำมัน BHD ที่สามารถใช้งานแบบต่อเนื่องในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับระบบเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานาโนแบบวิวิธพันธุ์ที่มีโครงสร้างแบบสปิเนลของนิกเกิล-อะลูมินา (NiAl2O4) โดยพบว่า NiAl2O4 สามารถเร่งให้เกิดผลิตภัณฑ์น้ำมัน BHD ได้มากกว่าร้อยละ 90 และมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแบบดั้งเดิมที่เกิดจากการเติมโลหะบนตัวรองรับ Ni/γ-Al2O3 นอกจากนั้นอิทธิพลของตัวแปรดำเนินการต่างๆ ได้ถูกศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยา
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เหลวชนิดใหม่ทดแทนดีเซล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง