ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของประชาคมปลาบริเวณเรือพระทอง จังหวัดพังงา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายรังสิวุฒิ แก้วแสง
คำสำคัญ การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา;ประชาคม;ปลา;เรือพระทอง;ปะการังเทียม
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เป็นศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชาคมปลาบริเวณเรือพระทอง ตามช่วงเวลาภายหลังการวางเรือที่แตกต่างกัน และปัจจัยที่มีผลต่อประชาคม ได้แก่ ลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างกันระหว่างเรือจมและแนวปะการังธรรมชาติ และปัจจัยในเรื่องของอายุการจมของเรือจมที่มีอายุการจมแตกต่างกัน ด้วยวิธีการทำสำมะโนประชากรปลาด้วยสายตา (Fish visual census) ในการเก็บข้อมูล และใช้ Multidimensional Scaling (MDS) ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาคมปลา
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของประชาคมปลาบริเวณเรือพระทอง จังหวัดพังงา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง