ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดตรวจติดตามภาวะอาการโรคเบาหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ การพัฒนายาชีววัตถุ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ หรือ NBF จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของไบโอเทค / สวทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อรองรับงานวิจัยพัฒนายาชีววัตถุของประเทศไทยให้ไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม ลดการนำเข้าและพึ่งพายาชีววัตถุจากต่างประเทศ NBF เปิดให้บริการกับหน่วยงาน หรือ ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่งขอบเขตการให้บริการออกเป็น 3 ด้านได้แก่ บริการด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับต้นแบบ, บริการผลิตยาชีววัตถุเพื่อใช้ในการทดลองทางคลินิก และบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาสำหรับภาคเอกชน ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ZG12L-TqGaw
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ชุดตรวจติดตามภาวะอาการโรคเบาหวาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง