ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิศวกรรมภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการเกษตร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม วนิดา รัตตมณี , ธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา , พิพัฒน์ พลพันธ์
คำสำคัญ วิศวกรรมภาพถ่าย;ภาพถ่ายดาวเทียม;การเกษตร
หน่วยงาน สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย วิศวกรรมภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการเกษตร ช่วยในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง พื้นที่การเกษตร เพื่อการสำรวจสภาพพื้นที่เพาะปลูก แต่ละพื้นที่ โดยรับสัญญาณจากจานดาวเทียม เพื่อทำการวิเเคราะห์ภาพถ่ายในพื้นที่เพาะปลูกนั้นๆ แม้จะอยู่ห่างไกล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=3zRkL-NO4nw
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


วิศวกรรมภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการเกษตร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง