ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ณัฐพัชร สายเสนา
คำสำคัญ รูปแบบการเผยแพร่;พระพุทธศาสนา;พระสงฆ์;ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบวิธีการนำเสนอและการใช้ภาษาสื่อสารในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ที่มีอิทธิพลต่อพุทธศาสนาสนิกชนในศตวรรษที่21 และศึกษาปัจจัยที่ทำให้พุทธศาสนิกชนสนใจในคำสอนทางพระพุทธศาสนาและจัดทำเป็นเอกสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อพุทธศาสนิกชนในศตวรรษที่21
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=fKIZAoaITEs
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


รูปแบบการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง