ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไทยทรงดำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
เจ้าของผลงานร่วม เบญจวรรณ เตชะเสน , ถนอม คงยิ้มละมัย
คำสำคัญ ไทยทรงดำ;อัตลักษณ์;กลุ่มชาติพันธุ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล และพิพิธภัณฑ์ปานถนอม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีอยู่มาก และทุกกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนต้องเผชิญกับ ภาวะถดถอยของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน ซึ่งความสำคัญของอัตลักษณ์คือการที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ใหม่เหมือนนวัตกรรม แต่มีคุณค่าและ สามารถเพิ่มมูลค่าได้ หากได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมจึงเกิดเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทยทรงดำด้วยความภาคภูมิใจ อย่างมีสุขภาวะ ทั้งเรื่องทัศนคติ ภาษา วิถีชีวิต และความมีตัวตนภายใต้สังคมยุคโลกาภิวัฒน์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=qCPlgXeo-YE
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง