ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อลดความสูญเสียธุรกิจเสื้อยืดส่งออกของ บริษัท ไอวิดจีน จำกัด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุมาภรณ์ วุฒิวรานนท์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ กองสุวรรณ , ดร. เชษฐ์ภณัฎ ลีลาศรีสิริ
คำสำคัญ ความสูญเสีย, การเคลื่อนย้ายสินค้า, เสื้อยืด
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหากระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อลดความสูญเสียของ บริษัท ไอวิดจีน จำกัด 2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนา ลดความสูญเสียจากกระบวนการเคลื่อนย้ายวัสดุของ บริษัท ไอวิดจีน จำกัด โดยทำการศึกษาประชากร จำนวน 3 คน ได้แก่ พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบสำรวจ 2) แบบสอบถาม และ 3) แบบสัมภาษณ์ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อลดความสูญเสียจากการยกบรรจุภัณฑ์ของพนักงานเคลื่อนย้ายสินค้า ทำการออกแบบตัวแปรบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนัก 30 กิโลกรัม 45 กิโลกรัม 60 กิโลกรัม และ 80 กิโลกรัม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


แนวทางการพัฒนาการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อลดความสูญเสียธุรกิจเสื้อยืดส่งออกของ บริษัท ไอวิดจีน จำกัด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง