ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
คำสำคัญ ภูมิปัญญา;สมุนไพรพื้นบ้าน;กลุ่มชาติพันธุ์;การดูแลสุขภาพ;ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ
หน่วยงาน 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์ โดยภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพในที่นี้หมายถึง องค์ความรู้อันเกิดผลจากประสบการณ์ การทดลองศึกษากันมาอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ อันได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูยหรือส่วย กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร และกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอีสานหรือลาว ทำให้ได้แนวทางใน การอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน และส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ อันจะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสมุนไพรและนำสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สมุนไพรในท้องถิ่นต่อไปก่อนที่ภูมิปัญญาในการนำสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจะสูญหายไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดสุรินทร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง