ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง EFFECTOR FUNCTION OF HSCs-DERIVED MONONUCLEAR CELL; IMMUNE RESPONSES TO MALARIA ERYTHROCYTIC STAGE ANTIGENS
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น.สพ.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ
เจ้าของผลงานร่วม ศ.ดร.รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร
คำสำคัญ Malaria;Hematopoietic stem cells;Cell mediated immunity
หน่วยงาน ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย To date, human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) have been used mainly in immune stimulation assays and the interpretation of data can be influenced by the previous immune history of donors and cross reactivity with other infectious. A novel in vitro model of mononuclear cell (MNC) was generated from hematopoietic stem cells (HSCs) and co-cultured with various antigens from Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax to investigate the response of naïve immune cells to malaria antigens by flow cytometry.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง