ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมของศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วิสาขะ อนันธวัช
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวชินา สุภากรณ์ , นางสาวกรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ , นางสาวรจเรศ ณรงค์ราช , นางสมใจ หนูผึ้ง , นางสาวจินตนีย์ จินตรานันต์
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์นม;การจัดการฟาร์ม;คุณภาพน้ำนม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท การจัดการโรงงานนมและสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์กรรมวิธีการผลิตที่ดี ระบบสารสนเทศสำหรับฟาร์มและอุตสาหกรรมนม และรวมถึง การางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม โดยครอบคลุมเฉพาะน้ำนม (นมโคและนมแพะ) และผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจำหน่ายให้กับโรงเรียนและบุคคลทั่วไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมของศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง