ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการเสริมพลังอำนาจประชาชนเพื่อการเป็นปึกเเผ่นของชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง
คำสำคัญ กระบวนการเสริมพลังอำนาจ;องค์ประกอบการเสริมพลังอำนาจ;การเป็นปึกเเผ่นของชุมชน
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย วิทยานิพนธ์เรื่อง "กระบวนการเสริมพลังอำนาจประชาชนเพื่อการเป็นปึกเเผ่นของชุมชน" พบว่า กระบวนการเสริมพลังอำนาจประชาชนเพื่อการเป็นปึกเเผ่นของชุมชน มีด้วยกัน 5 ขั้นตอน คือ 1) รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 2) กำหนดวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกัน 3) ค้นหาปัญหาผ่านวิธีการพูดคุย 4) สร้างข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน และ 5) ขยายเครือข่ายการทำงาน ภายใต้กระบวนการดังกล่าวจะมีองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้กระบวนการเสริมพลังอำนาจประชาชนสามารถขับเคลื่อนสู่ความเป็นปึกแผ่นของชุมชนได้ คือ ผู้นำ ความรู้ และความไว้เนื้อเชื่อใจ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กระบวนการเสริมพลังอำนาจประชาชนเพื่อการเป็นปึกเเผ่นของชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง