ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่องานวิจัยโรคไข้มาลาเรีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เจตสุมน ประจำศรี
เจ้าของผลงานร่วม นพ.ติน ไท ออง , ดร.วัลลภา รูปสูง , ดร.นฏา ปิตะบุตร
คำสำคัญ วิจัยไวแวกซ์;โรคไข้มาลาเรีย;เชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์
หน่วยงาน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล The Pensylvania State University
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่องานวิจัยโรคไข้มาลาเรีย สำหรับงานวิจัยทางด้านเชื้อพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ เกิดขึ้นโดยการร่วมมือของ The Pensylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกาและ หน่วยวิจัยไวแวกซ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมด้วยการมีห้องเลี้ยงยุงที่ใช้ในการทดลองหลัก การพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัยจึงเป็นส่วนสำคัญในการวิจัยเพื่อยับยั้งการระบาดของโรค เช่นการศึกษาพัฒนาวัคซีนที่ยับยั้งการติดต่อของเชื้อนี้ไปยังยุงพาหะ เนื่องจากวัคซีนชนิดนี้ ต้องทำการศึกษาในระยะที่เป็นยุงโดยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=rCuY7aWgnBo
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่องานวิจัยโรคไข้มาลาเรีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง