โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่องานวิจัยโรคไข้มาลาเรีย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่องานวิจัยโรคไข้มาลาเรีย
เจ้าของผลงาน :  ดร.เจตสุมน ประจำศรี
เจ้าของผลงานร่วม :   นพ.ติน ไท ออง, ดร.วัลลภา รูปสูง, ดร.นฏา ปิตะบุตร
คำสำคัญ :   วิจัยไวแวกซ์, โรคไข้มาลาเรีย, เชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์
หน่วยงาน :  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล The Pensylvania State University
คำอธิบาย :  โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่องานวิจัยโรคไข้มาลาเรีย สำหรับงานวิจัยทางด้านเชื้อพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ เกิดขึ้นโดยการร่วมมือของ The Pensylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกาและ หน่วยวิจัยไวแวกซ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมด้วยการมีห้องเลี้ยงยุงที่ใช้ในการทดลองหลัก การพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัยจึงเป็นส่วนสำคัญในการวิจัยเพื่อยับยั้งการระบาดของโรค เช่นการศึกษาพัฒนาวัคซีนที่ยับยั้งการติดต่อของเชื้อนี้ไปยังยุงพาหะ เนื่องจากวัคซีนชนิดนี้ ต้องทำการศึกษาในระยะที่เป็นยุงโดยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=rCuY7aWgnBo
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่องานวิจัยโรคไข้มาลาเรีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710