ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พันธุศาสตร์วิวัฒนาการของกลุ่มยีนภูมิคุ้มกัน TOLL ในยุงพาหะโรคมาลาเรีย (Anopheles dirus) ในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาววาสิฏฐี คงคาชนะ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์
คำสำคัญ ยีนภูมิคุ้มกัน;พาหะโรคมาลาเรีย;Anopheles dirus;มาลาเรีย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและวิเคราะห์หากระบวนการทางวิวัฒนาการของกลุ่มยีน TOLL ในยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย (An. dirus และ An. scanloni) ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูล single nucleotide polymorphism พบว่าในยุงพาหะทั้งสองชนิดนั้นมีระดับความหลากหลายของนิวคลีโอไทด์ค่อนข้างต่ำ เมื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ายีนในกลุ่ม TOLL จากยุง An. dirus และ An. scanloni มีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนออกจากสมดุลของ neutrality โดยเฉพาะในยีน TOLL10 ของยุงทั้งสองชนิดและ TOLL7 ของยุง An. scanloni และในการทดสอบ mismatch distributions พบว่าชิ้นส่วนยีน TOLL ทั้งหมดในยุงทั้งสองชนิดมีแนวโน้มของการเกิด population expansion ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้อาจนำไปใช้เป็นข้อมูลในการการศึกษาความไวต่อการติดเชื้อ Plasmodium ในยุงก้นปล่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนควบคุมโรคมาลาเรียต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง