ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสวนปาล์มน้ำมันแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จังหวัดพังงา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุดนัย เครือหลี
คำสำคัญ การอบรมเชิงปฏิบัติการ;การจัดการสวน;เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัตินี้จัดทำขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพันธุ์ ปุ๋ย และสวนปาล์มน้ำมัน การดำเนินโครงการประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ การเสวนาเพื่อหาประเด็นปัญหาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การอบรมในภาคทฤษฎี การอบรมในภาคปฏิบัติ และการประเมินผล ตามลำดับ ผลการดำเนินโครงการพบว่า ในภาคทฤษฎี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถทำคะแนนรวมหลังการอบรมได้ดีกว่าคะแนนรวมก่อนการอบรม เมื่อพิจารณาแยกเป็นหัวข้อพบว่า หัวข้อปุ๋ยมีคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือหัวข้อการจัดการสวน และหัวข้อพันธุ์ ตามลำดับ นั่นแสดงให้เห็นว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผ่านการอบรมแล้ว มีองค์ความรู้ด้านการจัดการพันธุ์ ปุ๋ย และสวนปาล์มน้ำมัน มากกว่าก่อนการอบรม ส่วนในภาคปฏิบัติพบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์และแก้ปัญหาในแปลงเกษตรกรได้ดี ทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากการอบรมในภาคทฤษฎี และเจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยกับแปลงของเกษตรกร ผลจากโครงการนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพังงามีองค์ความรู้ด้านการจัดการพันธุ์ ปุ๋ย และสวนปาล์มน้ำมันมากขึ้น สามารถให้คำแนะนำข้อเสนอแนะ และช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง