ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
คำสำคัญ ระบบการเรียนรู้;คำศัพท์ภาษาต่างประเทศ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นระบบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเรียนคำศัพท์ภาษาต่างๆ บนคอมพิวเตอร์รวมถึง สมาร์ทโฟน มีการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ผ่านทางเกม สามารถเรียนรู้ได้หลายภาษาไม่จำกัดจำนวน โดยผู้เรียนสามารถตั้งค่าภาษา ที่ ต้องการเรียนและคำแปลต่างๆ ในภาษาที่ผู้เรียนเข้าใจได้ เช่น ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาจีน โดยให้สามารถแสดงความหมายระบบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาต่างประเทศ คือ การสร้างสรรค์แอปพลิเคชันภายใต้ชื่อ Vocable World บนพื้นฐานแนวคิด Mobile Assisted Language Learning (MALL) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อช่วยในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ Vocable World มีการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ผ่านทางเกม (Game Based Learning) เพื่อทำให้การเรียนรู้ภาษามีความน่าสนใจและความสนุกสนาน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=3PBmjCTQzPU&list=PLbiT4WMo2j3sCyhipv0TeqdV6CNyFKqnV&index=11
สาขาการวิจัย -