ระบบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาต่างประเทศ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ระบบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาต่างประเทศ
เจ้าของผลงาน :  ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ระบบการเรียนรู้, คำศัพท์ภาษาต่างประเทศ
หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  เป็นระบบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเรียนคำศัพท์ภาษาต่างๆ บนคอมพิวเตอร์รวมถึง สมาร์ทโฟน มีการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ผ่านทางเกม สามารถเรียนรู้ได้หลายภาษาไม่จำกัดจำนวน โดยผู้เรียนสามารถตั้งค่าภาษา ที่ ต้องการเรียนและคำแปลต่างๆ ในภาษาที่ผู้เรียนเข้าใจได้ เช่น ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาจีน โดยให้สามารถแสดงความหมายระบบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาต่างประเทศ คือ การสร้างสรรค์แอปพลิเคชันภายใต้ชื่อ Vocable World บนพื้นฐานแนวคิด Mobile Assisted Language Learning (MALL) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อช่วยในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ Vocable World มีการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ผ่านทางเกม (Game Based Learning) เพื่อทำให้การเรียนรู้ภาษามีความน่าสนใจและความสนุกสนาน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=3PBmjCTQzPU&list=PLbiT4WMo2j3sCyhipv0TeqdV6CNyFKqnV&index=11
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์, การศึกษา
 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710