ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (WELCOME TO ASEAN)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สาวิณี สตารัตน์
คำสำคัญ ประชาคมอาเซียน;ASEAN
หน่วยงาน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การทำสื่อเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับประชาคมจึงเป็นวิธีการที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาคกันและผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง