ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเตรียมสีผงจากสีย้อมธรรมชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์
คำสำคัญ สีย้อมธรรมชาติ;การเตรียมสีผง
หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การเตรียมสีผงจากการย้อมธรรมชาติเป็นการเตรียมสีผงจากกระบวนการตกตะกอนสีด้วยเกลือ เพื่อให้ได้สีผงที่สามารถนำมาเก็บรักษาและใช้งานได้สะดวก สามารถมีสีย้อมธรรมชาติใช้งานได้ในฤดูกาลที่ ขาดแคลนพืช หรือนอกฤดูกาลของพืชให้สีบางประเภท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ygeEHpDm3e4&index=9&list=PLbiT4WMo2j3sCyhipv0TeqdV6CNyFKqnV
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง