ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของปริมาณเถ้าขยะเทศบาลต่อความคงทนและกลสมบัติของคอนกรีต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายทรงพร งามขำ
คำสำคัญ ขยะมูลฝอยชุมชน, Gasification Ash Melting, เถ้าขยะเทศบาล, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
หน่วยงาน สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของปริมาณเถ้าขยะเทศบาลที่นำมาผสมคอนกรีต ซึ่งผสมในอัตราส่วนโดยน้ำหนักที่แตกต่างกัน เถ้าขยะดังกล่าวเป็นเถ้าลอยที่ได้จากการเผาขยะชุมชน โดยโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเผาขยะด้วยเทคโนโลยี Gasification Ash Melting มาผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก แล้วนำไปบ่มในน้ำธรรมดา และคอนกรีตที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 กับเถ้าขยะเทศบาล ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 30 และ 50 โดยน้ำหนัก แล้วนำไปบ่มในน้ำผสมสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตความเข้มข้นร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 7, 14, 28, 60, 90, 120 และ 180 วัน จากนั้นทำการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ, ทดสอบคุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้าร์, ทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตสด และทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต นำไปเปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุมที่มีอัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน ซึ่งผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า คอนกรีตที่มีอัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 กับเถ้าขยะเทศบาลในอัตราส่วนร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก มีคุณสมบัติในด้านต่างๆดีกว่าคอนกรีตที่มีอัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน ดังนั้นหากมีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมก็สามารถจะนำไปใช้ทดแทนคอนกรีตที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสมกับงานโครงสร้างต่างๆต่อไป อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในการลดปริมาณเถ้าเหลือทิ้งจาการเผาขยะนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่งด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง