ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถคีบอ้อยขนาดเล็กสู่เกษตรกร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี
คำสำคัญ เทคโนโลยีรถคีบอ้อย;รถคีบอ้อยขนาดเล็ก;เทคโนโลยีรถคีบอ้อยขนาดเล็กสู่เกษตรกร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำและการใช้งานรถคีบอ้อยขนาดเล็ก การสร้างเสริมประสบการณ์และการประยุกต์ใช้รถไถใช้คีบอ้อยของเกษตรกรที่ปลูกอ้อย เพื่อลดการใช้แรงงานและลดต้นทุนการผลิต ประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับอ้อย และการสาธิตการใช้งานรถคีบอ้อยขนาดเล็ก โดยใช้พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีการบรรยายนั้นมีผลของการทดสอบประสิทธิภาพของรถคีบอ้อยขนาดเล็ก โดยกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถคีบอ้อยขนาดเล็กสู่เกษตรกร ในครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถคีบอ้อยขนาดเล็กสู่เกษตรกร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง