ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทคนิคการเลี้ยงปลาหมอชุมพร สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำชุมพร
คำสำคัญ เทคนิคการเลี้ยง;ปลาหมอชุมพร;สร้างอาชีพ;เพิ่มรายได้
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำชุมพร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ปลาหมอเป็นปลาพื้นบ้านที่มีความทนทานและสามารถเลี้ยงแบบหนาแน่นได้ ตลอดจนเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนในภาคใต้ ต่อยอดสู่แนวคิดในการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอให้ได้สายพันธุ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นกว่าเดิม กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอได้เริ่มดำเนินการโดยการรวบรวมพันธุ์ปลาหมอจากแหล่งต่าง ๆ ทั่ว ทุกภาคของประเทศ เพื่อหาแหล่งพันธุ์ที่มีอ้ตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด สำหรับใช้เป็นพันธุ์พื้นฐานในการเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีและมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=guIqhWWoj0Y
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เทคนิคการเลี้ยงปลาหมอชุมพร สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.