ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการงานปกครองนักเรียนนักศึกษา ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวชิร กดภูมิภัควทัญญู
คำสำคัญ ระบบการจัดการ;นักเรียนนักศึกษา;เว็บแอพพลิเคชั่น
หน่วยงาน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การพัฒนาระบบการจัดการงานปกครองนักเรียนนักศึกษา ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ปัจจุบันหน่วยงานปกครองยังไม่มีระบบฐานข้อมูลรองรับข้อมูลการทำงานเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการงานปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=YvQaWIuhacU
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาระบบการจัดการงานปกครองนักเรียนนักศึกษา ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง