ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบอิเล็กโตรดกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสนามไฟฟ้าที่เหมาะสม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.นรเศรษฐ พัฒนเดช
เจ้าของผลงานร่วม นายปุณยวีร์ ทองเขียว , นายพชร แดงรักษ์ , นายวรเวฐน์ จงมนตรี , นางสาวอาภาศิริ คงอินทร์ , นายจุฑา แย้มเพริศศรี , นายปัณณทัต แก้วคง
คำสำคัญ การออกแบบอิเล็กโตรด;เมล็ดพันธ์ข้าว;สนามไฟฟ้า
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การออกแบบอิเล็กโตรดกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสนามไฟฟ้าที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรมแม็ดแล็ปในการวิเคราะห์หาขอบโค้ของโลกRogowskiเพื่อนำมาทำแผ่นเพดเพื่อกระตุ้นพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=G7Z5mvfbp5E
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การออกแบบอิเล็กโตรดกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยสนามไฟฟ้าที่เหมาะสม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง