ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีแท่งถมเพื่อการพัฒนาตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ
คำสำคัญ เครื่องถม;แท่งถม;ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การเผยแพร่ด้านการผลิตเครื่องถมนั้นทำให้เกิดความเชื่อมโยงที่จะส่งเสริมให้เกิดอาชีพอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ควรมีการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมระหว่างการถ่ายทอดความรู้ งานวิจัยนวัตกรรม ในวงกว้างให้มากขึ้น และ ให้ทางจังหวัดได้กำหนดเป็นนโยบายในการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อผลิตเป็นสินค้าของที่ระลึกประจำจังหวัด ซึ่งตรง วิสัยทัศน์ของจังหวัดสระแก้ว ที่ทำการพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้การนำส่งความรู้ทางด้านการผลิตเครื่องประดับ จะพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และสร้างเวทีให้คนในพื้นที่ได้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักออกแบบและ ผู้ผลิตชิ้นงานของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งผลงานของการรวมกลุ่มงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้นี้ กลุ่มผู้วิจัยมีความคาดหวังที่จะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีแท่งถมเพื่อการพัฒนาตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง