ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนามาตรฐานแพที่พักแรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนบริเวณเขื่อนในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ไพริน เวชธัญญะกุล
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง , น.ส.ธัญชนก บุญเจือ
คำสำคัญ การท่องเที่ยว;มาตรฐานแพที่พัก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การพัฒนามาตรฐานแพที่พักแรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนบริเวณเขื่อนในประเทศไทย เป็นการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบธุรกิจแพที่พักและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณเขื่อนเพื่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดจนช่วยปกป้องและรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และความสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อความสุขของประชาชนท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนอย่างยั่งยืนในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศชาติต่อไป
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนามาตรฐานแพที่พักแรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนบริเวณเขื่อนในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง