ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นใยผักตบชวาให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครปฐม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กาญจนา ลือพงษ์
เจ้าของผลงานร่วม นายสัมภาษณ สุวรรณคีรี
คำสำคัญ ผักตบชวา;การวิจัยและพัฒนา;แปรรูปผลิตภัณฑ์;เชิงพาณิชย์
หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 517 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เส้นใยผักตบชวาให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครปฐม เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นให้มีการนำองค์ความรู้และผลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชน ด้วยองค์ความรู้หลักจากผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม คือ 1) วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง และ 2) กลุ่มสตรีบริการ เพื่อการพัฒนาผักตบชวาบ้านลานแหลม กลุ่มคลองนกกระทุงเรียนรู้ด้านการผลิตผ้าทอ การตกแต่ง สะท้อนน้ำ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผ้าทอ สวนกลุ่มบ้านลานแหลมรับความรู้ด้านการผลิตกระดาษ การย้อมสีกระดาษ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระดาษผักตบชวา ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้ารวมอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับ และการนำไปใช้ประโยชน์ตรงความต้องการประมาณร้อยละ 98 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นอาชีพเสริมสามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ย 1,000 – 2,000 บาท/เดือน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผ้าทอผักตบชวาและกระดาษผักตบชวาสามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นจึง สามารถสรุปได้ว่าการวิจัยและถ่ายทอดความรู้นี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสามารถขยายใช้ยังพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่อื่นๆ ได้ในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง