ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มความเข้มข้นของกรดคาร์บอกซิลิกโดยกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ธรรม รู้ประกอบกิจ
เจ้าของผลงานร่วม นายเลิศ รู้ประกอบกิจ, รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล
คำสำคัญ การเพิ่มความเข้มข้น, กรดคาร์บอกซิลิก, กระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เพื่อสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมของกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิสกับ พารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในระหว่างการเพิ่มความเข้มข้นของกรดคาร์บอกซิลิก แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จึงถูกพัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะได้รับการตรวจสอบความแม่นยำกับข้อมูลจากผลการทดลองหลังจากนั้น โดยอาศัยระเบียบวิธีของ Levenberg-Marquardt แบบจำลองจะสามารถกำหนดค่าของตัวแปรตามที่จุดต่างๆของเวลาได้อย่างเเม่นยำระหว่างการจำลองสภาวะการทำงานของกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การเพิ่มความเข้มข้นของกรดคาร์บอกซิลิกโดยกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง