ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
คำสำคัญ บริหารจัดการน้ำ;ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างรวดเร็ว จากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม การขยายตัวของระบบขนส่งมวลชน การเพิ่มขึ้นของสาธารณูปโภค ล้วนเป็นปัจจัยหลักทำให้รูปแบบการระบายน้ำหลากไม่เป็นไปอย่างในอดีต สภาพพื้นที่บางแห่งมีลักษณะเป็นแอ่งท้องกระทะที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมกับภาวะฝนตกหนัก น้ำเหนือหลาก และน้ำทะเลหนุน จึงทำให้เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงขึ้น ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริในการบริการจัดการน้ำเนื่องมาจากศาสตร์น้ำ คือ น้ำฝนจากฟ้า น้ำเหนือหลาก และน้ำทะเลหนุน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=DVb4Fh_8cc0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


บริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง