ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ “โครงการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำ”
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เจ้าของผลงานร่วม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;พื้นที่ต้นน้ำ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาภาค 3
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาปัญหาสมดุลธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผลกระทบรุนแรง นำพาความเดือดร้อนในทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ มักเปิดปัญหาน้ำท่วม ดินถล่ม และภัยแล้ง สลับวนเวียนกันโดยตลอด พันธกิจสำคัญของสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา คือ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีแหล่งเพาะปลูก แหล่งที่ดินทำกินได้อย่างพอเพียง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=3PwiJfO6rd4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง