ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้(เศษไม้)จากผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์
คำสำคัญ การสร้างมูลค่าเพิ่ม;วัสดุเหลือใช้(เศษไม้);ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จากปัญหาการเผาเศษไม้ และเศษขยะจากการทำเฟอร์นิเจอร์ของชาวบ้านเรียงแถวใต้ จ.อุบลราชธานี ซึ่งสร้างปัญหาด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยเหตุนี้จึงได้ทำโครงการรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ในชุมชน หมู่บ้านเรียงแถวใต้ จ.อุบลราชธานี ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับคนในชุมชน ผลที่ได้จากโครงการดังกล่าวทำให้ชาวบ้านได้คิดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากเศษไม้เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวที่ปลอดภัย เช่น ขี้ใต้ปลอดสารพิษ หรือถ่านอัดแท่ง เป็นต้น ต้น ถือว่างานวิจัยนี้สามารถเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนและยังได้ลดขยะ(มลพิษ)ให้แก่ชุมชนได้ด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-Lp8hw6XeAE
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง