ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องคัดแยกโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติจากสัญญาณการสั่นของผู้ป่วยพาร์กินสัน (Tremor assessment device)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชนวัฒน์ อนันต์
คำสำคัญ Tremor assessment device;ผู้ป่วยพาร์กินสัน
หน่วยงาน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย อาการสั่นในขณะอยู่นิ่ง (Rest tremor) นั้นนเป็นอาการสั่นที่พบได้บ่อยที่สุดในโรคพาร์กินสันเนื่องจาก ในโรคต่างๆที่มีอาการสั่นมีสาเหตุและพยาธิสภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้อาการสั่นที่แสดงออกมาในแต่ละโรคมีความแตกต่างกัน เครื่องวิเคราะห์การสั่นของผู้ป่วยพาร์กินสันซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจวัดอาการสั่นของผู้ป่วยพาร์กินสัน ให้แพทย์ทั่วไปสามารถตรวจสอบเบื้องต้นว่าเป็นอาการของผู้ป่วยพาร์กินสันหรือไม่ ส่งผลต่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องมากขึ้น ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่มและรวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น โดยหากเครื่องมือดังกล่าวได้รับการเผยแพร่และใช้งานในโรงพยาบาลมากขึ้น ก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสันทั่วประเทศอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง